منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مجموعه کتابهای از سیر تا پیاز ساختمان سازی

کتاب مجموعه کامل کتابهای سیر تا پیاز ساختمان سازی

مجموعه کامل کتابهای سیر تا پیاز ساختمان سازی( مجموعه 26 جلدی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷۴,۰۰۰ تومان

کتاب ازسیرتا پیاز ساختمان سازی درب و بنجره مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی

ازسیرتا پیاز ساختمان سازی درب و بنجره مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب از سیر تا پیاز ساختمان سازی تاسیسات مکانیکی مطابق برضوابط کاملا اجرایی کارگاهی

از سیر تا پیاز ساختمان سازی تاسیسات مکانیکی مطابق برضوابط کاملا اجرایی کارگاهی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب اجرای ساختمانهای بتن آرمه

اجرای ساختمانهای بتن آرمه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب خدمات عمومی مهندسی

خدمات عمومی مهندسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب عایق کاری ساختمان

عایق کاری ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب ضوابط و مقررات ساخت و ساز

ضوابط و مقررات ساخت و ساز

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب ساختمان های فولادی - سبک، سرد نورد شده (LSF)

ساختمان های فولادی - سبک، سرد نورد شده (LSF)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب سنگ کاری ساختمان

سنگ کاری ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب سیستم های پیش ساخته بتنی

سیستم های پیش ساخته بتنی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آزمایش های بتن

آزمایش های بتن

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب پوشش های کاذب با استفاده از صفحات روکشدار گچی

پوشش های کاذب با استفاده از صفحات روکشدار گچی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب اندودکاری

اندود کاری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب قراردادهای ساخت و ساز

قراردادهای ساخت و ساز

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب سقف و سقف سازی

سقف و سقف سازی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان