منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی متالورژی

کتاب 504 کلمه مطلقا ضروری متالوژی

504 کلمه مطلقا ضروری متالوژی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب علم و مهندسی مواد مرکب

علم و مهندسی مواد مرکب

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب اصول علم و مهندسی مواد(ویرایش چهارم)

اصول علم و مهندسی مواد(ویرایش چهارم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب اصول علم و مهندسی مواد

اصول علم و مهندسی مواد

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۳۰۰ تومان

کتاب علم و مهندسی مواد (ویرایش 6) جلد اول

علم و مهندسی مواد (ویرایش 6) جلد اول

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب علم مواد تئوری و عملی

علم مواد تئوری و عملی

ناشر: طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب تکنیک های نوین ایجاد پوشش های نازک

تکنیک های نوین ایجاد پوشش های نازک

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب متالورژی پودر

متالورژی پودر

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب متالورژی پودر

متالورژی پودر

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۱۲۰ تومان

کتاب خستگی فلزات در مهندسی

خستگی فلزات در مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب خستگی فلزات

خستگی فلزات

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب سازه های مرکب(مکانیک مواد و طراحی)

سازه های مرکب(مکانیک مواد و طراحی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب مبانی انجماد(بازبینی ویرایش 4)

مبانی انجماد(بازبینی ویرایش 4)

ناشر: انتشارات فرایاز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب مبانی انجماد

مبانی انجماد

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب آنالیز عیوب قطعات ریختگری

آنالیز عیوب قطعات ریختگری

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۲۰۰ تومان