منو های سمت راست

کتاب ها » فرهنگ و دایرة المعارف

کتاب دایره المعارف چوب

دایره المعارف چوب

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب دایرة المعارف نساجی و حرف مربوط به آن

دایرة المعارف نساجی و حرف مربوط به آن

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب دایرة المعارف ریاضیات

دایرة المعارف ریاضیات

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی

دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب فرهنگ ریاضی قلزم

فرهنگ ریاضی قلزم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ ریاضی و کامپیوتر قلزم

فرهنگ ریاضی و کامپیوتر قلزم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۷۰۰ تومان

کتاب مدیریت در کارگاه های تولیدی صنایع دستی

مدیریت در کارگاه های تولیدی صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۳۰۰ تومان

کتاب شناخت گلیم و گلیم مانندهای ایران

شناخت گلیم و گلیم مانندهای ایران

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب فرهنگ عامه 1

فرهنگ عامه 1

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب شناخت صنعت جهانگردی و گردشگری

شناخت صنعت جهانگردی و گردشگری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با هنرهای سنتی 3

آشنایی با هنرهای سنتی 3

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با لباس ها و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف ایران

آشنایی با لباس ها و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف ایران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب فرهنگ عامه 2

فرهنگ عامه 2

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ عامه 3

فرهنگ عامه 3

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصفهان باغ آسمان

اصفهان باغ آسمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۰۰۰ تومان