منو های سمت راست

کتاب ها » فرهنگ و دایرة المعارف

کتاب فرهنگ معدن انگلیسی - فارسی

فرهنگ معدن انگلیسی - فارسی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب واژه نامۀ کارآفرینی و زمینه های کسب و کار

واژه نامۀ کارآفرینی و زمینه های کسب و کار

ناشر: انتشارات سپهر خرد
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب واژه نامۀ استارت آپ

واژه نامۀ استارت آپ

ناشر: انتشارات سپهر خرد
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب واژه نامۀ نوین بازاریابی

واژه نامۀ نوین بازاریابی

ناشر: انتشارات سپهر خرد
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دایره المعارف چوب

دایره المعارف چوب

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب دایرة المعارف نساجی و حرف مربوط به آن

دایرة المعارف نساجی و حرف مربوط به آن

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب دایرة المعارف ریاضیات

دایرة المعارف ریاضیات

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی

دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب فرهنگ ریاضی قلزم

فرهنگ ریاضی قلزم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ صامت - دیکشنری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

فرهنگ صامت - دیکشنری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ ریاضی و کامپیوتر قلزم

فرهنگ ریاضی و کامپیوتر قلزم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۶۸۰ تومان

کتاب مدیریت در کارگاه های تولیدی صنایع دستی

مدیریت در کارگاه های تولیدی صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب شناخت گلیم و گلیم مانندهای ایران

شناخت گلیم و گلیم مانندهای ایران

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب فرهنگ عامه 1

فرهنگ عامه 1

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب شناخت صنعت جهانگردی و گردشگری

شناخت صنعت جهانگردی و گردشگری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با هنرهای سنتی 3

آشنایی با هنرهای سنتی 3

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان