منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » مکانیک

کتاب مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۵۵۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مقاومت مصالح

مقاومت مصالح 1

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب ماشین های کنترل عددی (CNC)

ماشین های کنترل عددی (CNC)

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۲۲۰ تومان

کتاب طراحی اجزای ماشین

طراحی اجزای ماشین

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مکانیک

زبان تخصصی مکانیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب دینامیک

دینامیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب استاتیک

استاتیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب ترمودینامیک

ترمودینامیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب سیستم های کنترل خطی

سیستم های کنترل خطی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت

انتقال حرارت

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب دینامیک

دینامیک

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب استاتیک

استاتیک

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر: انتشارات بین المللی گاج
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مقاومت مصالح (جلد اول)

مقاومت مصالح (جلد اول)

ناشر: انتشارات بین المللی گاج
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان