منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » مکانیک

کتاب مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۵۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب مقاومت مصالح

مقاومت مصالح 1

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب ماشین های کنترل عددی (CNC)

ماشین های کنترل عددی (CNC)

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۵,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی اجزای ماشین

طراحی اجزای ماشین

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مکانیک

زبان تخصصی مکانیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب دینامیک

دینامیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب استاتیک

استاتیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب ترمودینامیک

ترمودینامیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب ارتعاشات

ارتعاشات

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های کنترل خطی

سیستم های کنترل خطی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت

انتقال حرارت

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ترمودینامیک

ترمودینامیک

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب دینامیک

دینامیک

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب ارتعاشات

ارتعاشات

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان