منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری

کتاب معماری منظر در آثار معماران معاصر ایران

معماری منظر در آثار معماران معاصر ایران

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب شی  معماری شده

شی معماری شده

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش دکترا در معماری (فرصت ها و چالش ها)

آموزش دکترا در معماری (فرصت ها و چالش ها)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحان چگونه می اندیشند ویراست جدید

طراحان چگونه می اندیشند

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی پیشرفته ساختمانی در جهت پایداری زیست محیطی

تکنولوژی پیشرفته ساختمانی در جهت پایداری زیست محیطی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه در انرژی و معماری(با تکیه بر روش تحلیل فرآیند طراحی ساختمان_اتودسک )

مفاهیم پایه در انرژی و معماری

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب لبیوس وودز:یک ااگئو

لبیوس وودز:یک ااگئو

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب از معماری روستایی ایران

از معماری روستایی ایران

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان