منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » معماری

کتاب مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی

مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ مبلمان در ایران و جهان

تاریخ مبلمان در ایران و جهان

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب یادداشتهایی بر ترکیب فرم

یادداشتهایی بر ترکیب فرم

ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب بازارهای سنتی ایران

بازارهای سنتی ایران

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۴۰۰ تومان

کتاب معماری بیولوژیک

معماری بیولوژیک

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۴۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۰۰۰ تومان

کتاب معماری بومی (اقلیم و حیاط)

معماری بومی (اقلیم و حیاط)

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۶,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی فرم

مبانی فرم

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب بیان معماری

بیان معماری

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب گفت و گو با معماران (1)

گفت و گو با معماران (1)

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب غنای حسی در معماری

غنای حسی در معماری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب ایستایی ارشد معماری

ایستایی ارشد معماری

ناشر: انتشارات بادخان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب رخداد فرم در زمینه معماری

رخداد فرم در زمینه معماری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۳۰۰ تومان

کتاب رون های زاینده در معماری

روندهای زاینده در معماری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۸۰۰ تومان

کتاب تجلی سنت در معماری امروز

تجلی سنت در معماری امروز

ناشر: نشر یکشنبه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۳۰۰ تومان

کتاب بازشناسی معماری دوره 1320-1357 ه.ش در بناهای عمومی

بازشناسی معماری دوره 1320-1357 ه.ش در بناهای عمومی

ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب بنیان های حیات پایدار در معماری محله

بنیان های حیات پایدار در معماری محله

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان