منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » حسابداری و ریاضیات

کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری

مجموعه سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب کنکور کارشناسی ارشد آمارواحتمال کاربردی

کنکور کارشناسی ارشد آمارواحتمال کاربردی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب کنکورکارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی

کنکورکارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان