منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » ماشین آلات ساختمانی

کتاب ماشین آلات ساختمانی

ماشین آلات ساختمانی

ناشر: انتشارات گیتا تک
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مهندسی تخریب

مهندسی تخریب

ناشر: ارسطو
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب ایمنی ماشین آلات عمرانی

ایمنی ماشین آلات عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها

استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اصول عملکرد ماشین های راه سازی - جلد اول

اصول عملکرد ماشین های راه سازی - جلد اول

ناشر: انتشارات ماندگار
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

ناشر: انتشارات یاوریان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت ماشینهای راه سازی

مدیریت ماشینهای راه سازی

ناشر: نشر دنیای روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب مدیریت ماشین های راه سازی

مدیریت ماشین های راه سازی

ناشر: انتشارات زبان تصویر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب ماشین های ساختمانی و روشهای اجرائی (جلد اول)

ماشین های ساختمانی و روشهای اجرائی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب ماشین آلات ساختمانی و روشهای اجرائی (جلد دوم)

ماشین آلات ساختمانی و روشهای اجرائی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت ماشین های راه سازی

مدیریت ماشین های راه سازی

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب ماشین های راهسازی و تجهیزات ساختمانی مهندسی عمران

ماشین های راهسازی و تجهیزات ساختمانی مهندسی عمران

ناشر: انتشارات راهگشا
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب ماشینهای راه سازی و مواد برای ساخت راه

ماشینهای راه سازی و مواد برای ساخت راه

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب ماشین آلات راهسازی و ساختمانی (تئوری و کاربرد)

ماشین آلات راهسازی و ساختمانی (تئوری و کاربرد)

ناشر: انتشارات تایماز
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان