منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » معماری

کتاب طراحی شهروفضای شهری ایرانی

طراحی شهروفضای شهری ایرانی

ناشر: انتشارات خورشید باران
نویسنده:

قیمت: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب معماری بیونیک

معماری بیونیک

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان

کتاب لویی کان گفتگو با دانشجویان

لویی کان گفتگو با دانشجویان

ناشر: انتشارات علمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۸,۵۰۰ تومان

کتاب حضوروظهور در شرح سکوت ونور

حضوروظهور در شرح سکوت ونور

ناشر: انتشارات علمی
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۵۰۰ تومان

کتاب حفاظت سنگ

حفاظت سنگ

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب معماری و آزادگی

معماری و آزادگی

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ابرانتقادی

ابرانتقادی

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب بدون سایت 1001فرم ساختمانی

بدون سایت 1001فرم ساختمانی

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری (قلمرو های شهرسازی، شهرداری وشهرنشینی)

طراحی شهری (قلمرو های شهرسازی، شهرداری وشهرنشینی)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) مشهد
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور کارشناسی ارشد معماری (کتاب هفدهم)

کنکور کارشناسی ارشد معماری (کتاب هفدهم)

ناشر: آزاده (راهیان ارشد)
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان