منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » زمین شناسی و معدن » بلورشناسی

کتاب بلورها و کانیها

بلورها و کانیها

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب بلور شناسی مواد

بلور شناسی مواد

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب آشنایی با بلور لیتیم نایوبیت در کاربرد فوتونی

آشنایی با بلور لیتیم نایوبیت در کاربرد فوتونی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تبلور مجدد و پدیده های مرتبط باآنیل (ویرایش دوم)

تبلور مجدد و پدیده های مرتبط باآنیل (ویرایش دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب دیباچه ای بر بلررشناسی نوری

دیباچه ای بر بلررشناسی نوری

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب بلورشناسی

بلورشناسی

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مبانی بلورشناسی نوری

مبانی بلورشناسی نوری

ناشر: انتشارات گنجینه علم
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب بلورشناسی برای فیزیک حالت جامد

بلورشناسی برای فیزیک حالت جامد

ناشر: انتشارات دانشگاه خوارزمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر ادوات نوری بلور فوتونی

مقدمه ای بر ادوات نوری بلور فوتونی

ناشر: انتشارات مهرجد
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آشنایی با فرایند و روش های رشد بلور از محلول در دمای پائین

آشنایی با فرایند و روش های رشد بلور از محلول در دمای پائین

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب بلورشناسی با پرتو X

بلورشناسی با پرتو X

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با بلورشناسی پرتوهای ایکس

آشنایی با بلورشناسی پرتوهای ایکس

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب بلورشناسی (مطالعه بلورها و کاربرد اشعه ایکس در بلورشناسی)

بلورشناسی (مطالعه بلورها و کاربرد اشعه ایکس در بلورشناسی)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی اصفهان)
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان