منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » زمین شناسی و معدن » ژئومورفولوژی

کتاب ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک

ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک

ناشر: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب کارست ژئومورفولوژی

کارست ژئومورفولوژی

ناشر: موسسه آموزش عالی بینالود
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی ژئومورفولوژی اقلیمی

مبانی ژئومورفولوژی اقلیمی

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب ژئومورفولوژی کارست

ژئومورفولوژی کارست

ناشر: انتشارات دانشگاه اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ژئومورفولوژی ایران (فرآیندهای اقلیمی و دینامیکهای بیرونی) جلد دوم

ژئومورفولوژی ایران (فرآیندهای اقلیمی و دینامیکهای بیرونی) جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب ژئومورفولوژِی ایران

ژئومورفولوژِی ایران

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب روش ها و تکنیک های جدید ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی

روش ها و تکنیک های جدید ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب نقشه های ژئومورفولوژِی (روش ها و تکنیک ها)

نقشه های ژئومورفولوژِی (روش ها و تکنیک ها)

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب تکنیک های ژئومورفولوژی

تکنیک های ژئومورفولوژی

ناشر: آییژ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد ژئومورفولوژِی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط

کاربرد ژئومورفولوژِی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب هیدروژئولوژی و ژئومورفولوژی کارست

هیدروژئولوژی و ژئومورفولوژی کارست

ناشر: ارم شیراز
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی

حرکت به سوی اقیانوس آبی

ناشر: آریانا قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۱,۷۰۰ تومان

کتاب ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم(بیابان-فرسایش بادی)

ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم(بیابان-فرسایش بادی)

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب ژئومورفولوژی کاربردی جلد اول(فرسایش آبی)

ژئومورفولوژی کاربردی جلد اول(فرسایش آبی)

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان