منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » افست

کتاب طراحی دیجیتال مانو (افست) ویرایش 5

طراحی دیجیتال مانو (افست) ویرایش 5

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب میدان الکترومغناطیسی و موج چنگ (افست)

میدان الکترومغناطیسی و موج چنگ (افست)

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم عامل سیلبرشاتس(افست)ویرایش 8

سیستم عامل سیلبرشاتس(افست)ویرایش 8

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب دستگاه های الکترونیکی و تئوری مدار نشلسکی (افست)ویرایش 10

دستگاه های الکترونیکی و تئوری مدار نشلسکی (افست)ویرایش 10

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب معماری کامپیوتر پترسون (افست) ویرایش 5

معماری کامپیوتر پترسون (افست) ویرایش 5

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب ماشین های الکتری کی (افست) پی سی سن ویرایش دوم

ماشین های الکتریکی (افست) پی سی سن ویرایش دوم

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدار ها، دستگاه ها و سیستم ها اسمیت و دورف (افست) ویرایش 5

مدار ها، دستگاه ها و سیستم ها اسمیت و دورف (افست) ویرایش 5

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سی ماس آنالوگ بهزاد رضوی (افست) ویرایش دوم

سی ماس آنالوگ بهزاد رضوی (افست) ویرایش دوم

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل سازه ها هیبلر (افست) ویرایش 8

تحلیل سازه ها هیبلر (افست) ویرایش 8

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدار منطقی استیفن براون (افست) ویرایش 3

مدار منطقی استیفن براون (افست) ویرایش 3

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آیرودینامیک اندرسون (افست) ویرایش 5

آیرودینامیک اندرسون (افست) ویرایش 5

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی خطی (بازارا) افست

برنامه ریزی خطی (بازارا) افست ویرایش 4

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دینامیک (افست) ویرایش 8 جانستون

دینامیک (افست) ویرایش 8 جانستون

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان