منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » قانون

کتاب قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی

قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حِسبی

قوانین و مقررات مربوط به امور حِسبی

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران+قانون مدنی(جلد1-جلد2-جلد3)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران+قانون مدنی(جلد1-جلد2-جلد3)

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات

قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات اراضی و املاک

قوانین و مقررات اراضی و املاک

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات استخدامی

قوانین و مقررات استخدامی

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان