منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » جغرافیا » جغرافیای شهری

کتاب استراتژی ائتلاف ژئواکونومیک

استراتژی ائتلاف ژئواکونومیک

ناشر: انتشارات هورمزد
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب جغرافیای شهری(جلد دوم)

جغرافیای شهری(جلد دوم)

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب حکمروایی تغییر آب و هوا

حکمروایی تغییر آب و هوا

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب معرفی و ارزیابی اطلس های جغرافیایی فارسی

معرفی و ارزیابی اطلس های جغرافیایی فارسی

ناشر: انتشارات پاپلی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب جغرافیای شهری ایران

جغرافیای شهری ایران

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب دیدگاه های نو در سیستم های شهری

دیدگاه های نو در سیستم های شهری

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی - جغرافیا

مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی - جغرافیا

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب دیدگاههای نو در جغرافیای شهری 1

دیدگاههای نو در جغرافیای شهری 1

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران

مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۴۰۰ تومان

کتاب جغرافیای ایرانگردی

جغرافیای ایرانگردی

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان