منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی زلزله

کتاب راهنمای تحلیل خطرزلزله درایران

راهنمای تحلیل خطرزلزله درایران

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی زلزله

مهندسی زلزله

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب تشریح ، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله استاندارد2800 - ویرایش چهارم

تشریح ، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله استاندارد2800 - ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب حل جامع مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

حل جامع مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و طراحی شهری با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله

برنامه ریزی و طراحی شهری با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ماکرونویسی در ANSYS برپایه APDL

ماکرونویسی در ANSYS برپایه APDL

ناشر: انتشارات فرشچی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی پایداری سازه ها

مبانی پایداری سازه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب بارگذاری و اساتاندارد 2800

بارگذاری و اساتاندارد 2800

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مسائل مهندسی زلزله - دانش نامه زلزله 3

مسائل مهندسی زلزله - دانش نامه زلزله 3

ناشر: بنای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار ANSYS v15.0 در مهندسی زلزله و سازه

راهنمای کاربردی نرم افزار ANSYS v15.0 در مهندسی زلزله و سازه

ناشر: انتشارات فرشچی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی زلزله پیشرفته

مهندسی زلزله پیشرفته

ناشر: بنای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مهندسی زلزله - دانشنامه زلزله 2

مهندسی زلزله - دانشنامه زلزله 2

ناشر: بنای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی زلزله کاربردی

مهندسی زلزله کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب پایداری سازه ها - اصول و کاربردها

پایداری سازه ها - اصول و کاربردها

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب تئوری ارتجاعی

تئوری ارتجاعی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان