منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی » فلسفه

کتاب تاریخ فلسفه غرب

تاریخ فلسفه غرب

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب نقد عقل محض

نقد عقل محض

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب شکنجه

شکنجه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مکتب رواقی

مکتب رواقی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب فلسفه‌ فرانسه در قرن بیستم

فلسفه‌ فرانسه در قرن بیستم

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب کلمات

کلمات

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب پرسش‌ های اساسی فلسفه

پرسش‌ های اساسی فلسفه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب اعتماد

اعتماد

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر فهم هرمنوتیک

درآمدی بر فهم هرمنوتیک

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب دیالوگ با هایدگر

دیالوگ با هایدگر

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتگنشتاین

معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتگنشتاین

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب هیولای هستی: سفری با هایدگر در راه سینمای ترس آگاهانه

هیولای هستی: سفری با هایدگر در راه سینمای ترس آگاهانه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب تفکر

تفکر

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب سرشت تلخ بشر: جستارهایی در تاریخ اندیشه‌ ها

سرشت تلخ بشر: جستارهایی در تاریخ اندیشه‌ ها

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟

چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب یورگن هابرماس

یورگن هابرماس

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان