منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی » تاریخی

کتاب آبراهام لینکلن

آبراهام لینکلن

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ ترجمه در ایران

تاریخ ترجمه در ایران

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب اسطوره‌ های یونان و روم

اسطوره‌ های یونان و روم

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب پارسیان

پارسیان

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب ساخت بمب اتمی

ساخت بمب اتمی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب جنبش زنان در آمریکا

جنبش زنان در آمریکا

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تاریخ پرستاری

تاریخ پرستاری

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب پیدایش هند نوین

پیدایش هند نوین

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب چین باستان

چین باستان

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب انقلاب فرانسه

انقلاب فرانسه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب امپراتوری آشور

امپراتوری آشور

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب جنگ‌ های پونیک

جنگ‌ های پونیک

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب ایران و جنگ جهانی اول

ایران و جنگ جهانی اول

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تاریخ جهان

تاریخ جهان

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب تاریخ اساطیری ایران

تاریخ اساطیری ایران

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کریستف کلمب

کریستف کلمب

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۸۰۰ تومان