منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی خاک و پی

کتاب روش های بهسازی خاک (طراحی و اجرا)

روش های بهسازی خاک (طراحی و اجرا)

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب ژئوتکنیک زیست محیطی

ژئوتکنیک زیست محیطی

ناشر: دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل اصول دینامیک خاک داس (ویرایش سوم)

حل مسائل اصول دینامیک خاک داس (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب formulas and calculations for drillingproduction and workover

formulas and calculations for drillingproduction and workover

ناشر: انتشارات کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد نرم افزار MIDASدر مهندسی ژئوتکنیک

کاربرد نرم افزار MIDASدر مهندسی ژئوتکنیک

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی

ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی

ناشر: علم عمران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه روش های بهسازی خاک (ground improvement)

مجموعه روش های بهسازی خاک (ground improvement)

ناشر: مولف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

ناشر: علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع طراحی و اجرای ریزشمع ها

راهنمای جامع طراحی و اجرای ریزشمع ها

ناشر: انتشارات دانش زنجان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه روش های بهسازی خاک

مجموعه روش های بهسازی خاک مهار و دیوارهای مهارکوبی

ناشر: انتشارات دانش زنجان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پایداری سازی گودها

پایداری سازی گودها

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب آنچه یک مهندس باید بداند آزمایشگاه خاک - بتن

آنچه یک مهندس باید بداند آزمایشگاه خاک - بتن

ناشر: اتحاد - آیلار
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب سیالات حفاری (ترکیب و خواص)

سیالات حفاری (ترکیب و خواص)

ناشر: آلای اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب اصول و محاسبات مهندسی پیشرفته

اصول و محاسبات مهندسی حفاری پیشرفته

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان