منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی نفت و گاز

کتاب مبانی مهندسی نفت و پتروشیمی

مبانی مهندسی نفت و پتروشیمی

ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر(قرارگاه خاتم)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای مهندسی در نفت و گاز

راهنمای مهندسی در نفت و گاز

ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر(قرارگاه خاتم)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم مخازن شیل گازی

مفاهیم مخازن شیل گازی

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب خواص سنگ و سیال مخازن هیدروکربوری( جلد اول)

خواص سنگ و سیال مخازن هیدروکربوری( جلد اول)

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب خواص سیال ها و سنگ خای مخازن

خواص سیال ها و سنگ های مخازن

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب ازدیاد برداشت کاربردی نفت سنگین

ازدیاد برداشت کاربردی نفت سنگین

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مهندسی مخازن نفت و گاز(با رویکرد ارزیابی و توسعه)

مبانی مهندسی مخازن نفت و گاز(با رویکرد ارزیابی و توسعه)

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی بهره برداری مخازن هیدروکربوری

مهندسی بهره برداری مخازن هیدروکربوری

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب مهندسی بهره برداری مخازن هیدروکربوری

مهندسی بهره برداری مخازن هیدروکربوری

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی بهره برداری نفت و گاز طبیعی

مهندسی بهره برداری نفت و گاز طبیعی

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار geolog(با رویکرد پتروفیزیکی)

آموزش کاربردی نرم افزار geolog(با رویکرد پتروفیزیکی)

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کنترل فوران چاه های نفت و گاز

کنترل فوران چاه های نفت و گاز

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی مخازن شکافدار

مهندسی مخازن شکافدار

ناشر: انتشارات مثبت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب بودجه ریزی و کنترل هزینه ها در شرکت ملی گاز ایران با رویکرد خصوصی سازی

بودجه ریزی و کنترل هزینه ها در شرکت ملی گاز ایران با رویکرد خصوصی سازی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب کلیات بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی

کلیات بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب رفتار فازی هیدرو کربن ها

رفتار فازی هیدرو کربن ها

ناشر: آییژ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان