منو های سمت راست

کتاب ها » دانشگاه سمنان

کتاب جریان و انتقال حرارت در محیط های متخلخل(جلد اول)

جریان و انتقال حرارت در محیط های متخلخل(جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ترسیب کردن در خاک های مناطق خشک

ترسیب کردن در خاک های مناطق خشک

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب استخراج با آب دمای زیر بحرانی

استخراج با آب دمای زیر بحرانی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نسبیت خاص اینشتین

نسبیت خاص اینشتین

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۶,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۵۸۰ تومان

کتاب تحلیل داده های اقتصادی

تحلیل داده های اقتصادی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب راکتورهای غشایی برای فرآیندهای تولید هیدروژن

راکتورهای غشایی برای فرآیندهای تولید هیدروژن

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر زندگی حشرات

الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر زندگی حشرات

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب جنبه های پدیده شناسی ساختار نوکلئونها

جنبه های پدیده شناسی ساختار نوکلئونها

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اصول آستنیته کردن فولادها

اصول آستنیته کردن فولادها

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب الگوریتم ژنتیک کاربردی

الگوریتم ژنتیک کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب فناوری نانو در زیرساخت های عمرانی

فناوری نانو در زیرساخت های عمرانی

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت جابجایی

انتقال حرارت جابجایی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب فولاد های زنگ نزن دوفازی

فولاد های زنگ نزن دوفازی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان