منو های سمت راست

کتاب ها » دانشگاه سمنان

کتاب خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تصفیه فاضلاب (مفاهیم و رویکردهای طراحی )

تصفیه فاضلاب (مفاهیم و رویکردهای طراحی )

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش ترمودینامیک با استفاده از ASPEN PLUS(یک راهنمای گام به گام)

آموزش ترمودینامیک با استفاده از ASPEN PLUS(یک راهنمای گام به گام)

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب جریان و انتقال حرارت در محیط های متخلخل(جلد اول)

جریان و انتقال حرارت در محیط های متخلخل(جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ترسیب کردن در خاک های مناطق خشک

ترسیب کردن در خاک های مناطق خشک

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب استخراج با آب دمای زیر بحرانی

استخراج با آب دمای زیر بحرانی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نسبیت خاص اینشتین

نسبیت خاص اینشتین

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۶,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۵۸۰ تومان

کتاب تحلیل داده های اقتصادی

تحلیل داده های اقتصادی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب راکتورهای غشایی برای فرآیندهای تولید هیدروژن

راکتورهای غشایی برای فرآیندهای تولید هیدروژن

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر زندگی حشرات

الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر زندگی حشرات

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب جنبه های پدیده شناسی ساختار نوکلئونها

جنبه های پدیده شناسی ساختار نوکلئونها

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اصول آستنیته کردن فولادها

اصول آستنیته کردن فولادها

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب الگوریتم ژنتیک کاربردی

الگوریتم ژنتیک کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان