منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » مهندسی برق » تاسیسات مکانیکی

کتاب پهنه بندی اقلیمی ایران (برای طراحی معماری وتاسیسات مکانیکی)

پهنه بندی اقلیمی ایران (برای طراحی معماری وتاسیسات مکانیکی)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته (تاسیسات مکانیکی )سال 1392

فهرست بهای واحد پایه رشته (تاسیسات مکانیکی )سال 1397

ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی 1

مرجع کامل طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی 1

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۱۵۰ تومان