منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » مهندسی برق » تاسیسات مکانیکی

کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته (تاسیسات مکانیکی )سال 1392

فهرست بهای واحد پایه رشته (تاسیسات مکانیکی )سال 1392

ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان