منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه ساختمان ها

کتاب عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه

عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی ساختمان سبز(معماری و تاسیسات)

اصول طراحی ساختمان سبز(معماری و تاسیسات)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب فوت و فن های ساختمان سازی

فوت و فن های ساختمان سازی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱,۳۰۰ تومان

کتاب چک لیست ساختمان

چک لیست ساختمان

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب سازه های پس کشیده(طراحی و اجرا)

سازه های پس کشیده(طراحی و اجرا)

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات پروژه های ساختمان های بتنی با استفاده safe ,etabs

محاسبات پروژه های ساختمان های بتنی با استفاده safe ,etabs

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی ساخت سازه های بلند

تکنولوژی ساخت سازه های بلند

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم در علم سازه ساختمان ها

مفاهیم در علم سازه ساختمان ها

ناشر: مولف
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور ساختمان داده ها

سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور ساختمان داده ها

ناشر: انتشارات شار
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب سازه ها (ساخته های بشری و موجودات زنده چگونه می ایستند؟)

سازه ها (ساخته های بشری و موجودات زنده چگونه می ایستند؟)

ناشر: نشر خاک
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴۰ تومان