منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » مهندسی شیمی » الکتروشیمی

کتاب ترمدینامیک و سینتیک علم خوردگی

ترمدینامیک و سینتیک علم خوردگی

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب روش های دستگاهی در التروشیمی

روش های دستگاهی در التروشیمی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی

کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مواد پلاستیک (جلد اول)

مواد پلاستیک (جلد اول)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مواد پلاستیک (جلد دوم)

مواد پلاستیک (جلد دوم)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان