منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » مهندسی شیمی » الکتروشیمی

کتاب ترمدینامیک و سینتیک علم خوردگی

ترمدینامیک و سینتیک علم خوردگی

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب روش های دستگاهی در التروشیمی

روش های دستگاهی در التروشیمی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان