منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » راه آهن

کتاب مدیریت و مهندسی راه آهن

مدیریت و مهندسی راه آهن

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۱,۰۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای راه راه آهن وباندفرودگاه سال 1395

فهرست بهای راه راه آهن وباندفرودگاه سال 1395

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی

شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه آهن

مهندسی راه آهن

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب زیرسازی راه آهن قطارهای سریع السیر

زیرسازی راه آهن قطارهای سریع السیر

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و طراحی ایستگاه های راه آهن

اصول و طراحی ایستگاه های راه آهن

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طرح هندسی راه آهن

اصول و مبانی طرح هندسی راه آهن

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب راه آهن در ایران

راه آهن در ایران

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۲,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه آهن

مهندسی راه آهن

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب راه آهن 1 روسازی وبرقی کردن

راه آهن 1 روسازی وبرقی کردن

ناشر: انتشارات پرتونگار
نویسنده:

قیمت: ۱,۸۰۰ تومان