منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت بومی

کتاب رهیافتی بر مدیریت بومی آب,بازار و محله (در دوران معاصر ایران)

رهیافتی بر مدیریت بومی آب,بازار و محله (در دوران معاصر ایران)

ناشر: انتشارات آثار فکر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان