منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب درآمدی بر کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری

درآمدی بر کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه یاسوج
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب کودک و طبیعت (درسنامه مدرسه طبیعت)

کودک و طبیعت (درسنامه مدرسه طبیعت)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تاسیسات و تجهیزات شهری

تاسیسات و تجهیزات شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب گزیده تاریخ باغ و منظر شهری

گزیده تاریخ باغ و منظر شهری

ناشر: انتشارات آریاسگال
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۳۰۰ تومان

کتاب شهر هوشمند

شهر هوشمند

ناشر: انتشارات هورمزد
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب روش ها  شیوه های مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری

روش ها شیوه های مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری

ناشر: نشر نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری

مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب معماری شهری

معماری شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب سه فلسفه سه معمار

سه فلسفه سه معمار

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مسئلۀ جدید شهری

مسئلۀ جدید شهری

ناشر: انتشارات گونش نگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مکان و مکان سازی در قلمرو عمومی خوب شهر

مکان و مکان سازی در قلمرو عمومی خوب شهر

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب هویت و فرهنگ در فضای شهری

هویت و فرهنگ در فضای شهری

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب فاولا چهاردهه زندگی بیمناک در سکونتگاه های غیر رسمی ریودوژانیرو

فاولا چهاردهه زندگی بیمناک در سکونتگاه های غیر رسمی ریودوژانیرو

ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان