منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب اصول ساماندهی و توانمندسازی (سکونت گاه های غیر رسمی)

اصول ساماندهی و توانمندسازی (سکونت گاه های غیر رسمی)

ناشر: سازمان جغرافیایی نیروی مسلح
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر جغرافیای سیاسی شهر

درآمدی بر جغرافیای سیاسی شهر

ناشر: سازمان جغرافیایی نیروی مسلح
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب رهبری سبز در چین

رهبری سبز در چین

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آینده پژوهی در آسایش سرزمین

آینده پژوهی در آسایش سرزمین

ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب حکمروایی نوین شهری (جلد دوم)

حکمروایی نوین شهری (جلد دوم)

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب حکمروایی نوین شهری(جلد اول)

حکمروایی نوین شهری(جلد اول)

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب زندگی میان ساختمان ها

زندگی میان ساختمان ها

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مخاطرات محیطی شهر تهران

مخاطرات محیطی شهر تهران

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مسکن ایرانی و سبک زندگی

مسکن ایرانی و سبک زندگی

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۸۰۰ تومان

کتاب فضاهای عمومی و آیندۀ مکان ها

فضاهای عمومی و آیندۀ مکان ها

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب شهرسازی در ونکوور

شهرسازی در ونکوور

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اکولوژی شهری

اکولوژی شهری

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شهر ایرانی در سنجش جهانی

شهر ایرانی در سنجش جهانی

ناشر: موسسه علمی و فرهنگی فضا
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب منظر روستاهای ایران

منظر روستاهای ایران

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان