منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب ساختمان های با ارزش تهران

ساختمان های با ارزش تهران

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری

پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری

ناشر: انتشارات ژرف
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب شهر زیبا(مبانی ,عوامل ,معیارها)

شهر زیبا(مبانی ,عوامل ,معیارها)

ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه ضوابط ,مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مجموعه ضوابط ,مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران به سفارش معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب دستیابی به برتری در طراحی پایدار

دستیابی به برتری در طراحی پایدار

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب احیای طهران (تاملی در ارتقای کیفی بافت های تاریخی)

احیای طهران (تاملی در ارتقای کیفی بافت های تاریخی)

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب حافظه شهری تاریخ و فراموشی در شهر مدرن

حافظه شهری تاریخ و فراموشی در شهر مدرن

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب شهرها و مصرف

شهرها و مصرف

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب شهر

شهر

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب فضا و نظریه اجتماعی

فضا و نظریه اجتماعی

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان