منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب 101 نکته قانون بنیادی برای شهرها و ساختمان های پایدار

101 نکته قانون بنیادی برای شهرها و ساختمان های پایدار

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تصویر ذهنی در منظر و شهر (مبانی و روش ها)

تصویر ذهنی در منظر و شهر (مبانی و روش ها)

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی-ایرانی

تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی-ایرانی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۸۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب شهر هوشمند

شهر هوشمند

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب حق به مسکن شایسته (مؤلفه ای از حق به شهر)

حق به مسکن شایسته (مؤلفه ای از حق به شهر)

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب فضای شهری

فضای شهری

ناشر: انتشارات جنگل (جاودانه)
نویسنده:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب میدان:مبانی،شناخت و ارزیابی

میدان:مبانی،شناخت و ارزیابی

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی زمین و مسکن و طراحی الگوی ایرانی-اسلامی

برنامه ریزی زمین و مسکن و طراحی الگوی ایرانی-اسلامی

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب حمل و نقل و استرس شهری

حمل و نقل و استرس شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شاخص های سنجش جدایی گزینی شهری

شاخص های سنجش جدایی گزینی شهری

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مروری بر مدل های کمی و کیمی پیشرفته  در شهرسازی

مروری بر مدل های کمی و کیمی پیشرفته در شهرسازی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب نگاهی جامع بر کاربرد آمار در مطالعات شهری

نگاهی جامع بر کاربرد آمار در مطالعات شهری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شهر ایرانی(ایران باستان)

شهر ایرانی(ایران باستان)

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان