منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب خلاقیت شهری

خلاقیت شهری

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب شهر و محیط زیست

شهر و محیط زیست

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب ساختمان سبز طراحی یکپارچه

ساختمان سبز طراحی یکپارچه

ناشر: اول وآخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۸۰۰ تومان

کتاب سیر اندیشه ها در تاریخ باغ سازی جهان

سیر اندیشه ها در تاریخ باغ سازی جهان

ناشر: انتشارات مهر نوروز
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب نمادهای هویتی شهر

نمادهای هویتی شهر

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب ساختار تامین مالی مناسب و توسعه پایدار کلانشهری

ساختار تامین مالی مناسب و توسعه پایدار کلانشهری

ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران به سفارش معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب خلاصه مباحث آزمون دکتری شهرسازی 2

خلاصه مباحث آزمون دکتری شهرسازی 2

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه مباحث کارشناسی ارشد شهرسازی سیر اندیشه های شهرسازی

مجموعه مباحث کارشناسی ارشد شهرسازی سیر اندیشه های شهرسازی

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دارالفنون

دارالفنون

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب پیاده راه ها(از مبانی طراحی تا ویژگی های کارکردی)

پیاده راه ها(از مبانی طراحی تا ویژگی های کارکردی)

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی با رویکرد تاب آوری شهری

برنامه ریزی با رویکرد تاب آوری شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه کاشان
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب پیچیدگی شهری و استراتژی های فضایی

پیچیدگی شهری و استراتژی های فضایی

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۸۰۰ تومان

کتاب رهیافت نهادی در مدیریت زمین شهری

رهیافت نهادی در مدیریت زمین شهری

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۶۰۰ تومان

کتاب شهرهای بیوفیلیک و طبیعی

شهرهای بیوفیلیک و طبیعی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۶۰۰ تومان

کتاب فضاهای باز فضاهای مردم

فضاهای باز فضاهای مردم

ناشر: آذرخش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان