منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » منظر صوتی

کتاب منظر صوتی شهر (تعاریف,مدل و نمونه آزمایشی)

منظر صوتی شهر (تعاریف,مدل و نمونه آزمایشی)

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان