منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » شهرسازی » زیست پذیری شهری

کتاب روش شناسی در اکولوژی منظر و تحلیل سازگاری سرزمین اکولوژیک

روش شناسی در اکولوژی منظر و تحلیل سازگاری سرزمین اکولوژیک

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب حقوق شهری و شهرسازی

حقوق شهری و شهرسازی

ناشر: انتشارات مجد
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۰۰۰ تومان