منو های سمت راست

کتاب ها » زمین شناسی

کتاب عملیات کاربردی در زمین شناسی

عملیات کاربردی در زمین شناسی

ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی دیرینه شناسی جلد دوم (میکروفسیل ها)

مبانی دیرینه شناسی جلد دوم (میکروفسیل ها)

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب ژئومورفولوژی نواحی آذرین و دگرگونی

ژئومورفولوژی نواحی آذرین و دگرگونی

ناشر: انتشارات سخن گستر
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب توصیف صحرایی سنگ های رسوبی راهنمای عملی

توصیف صحرایی سنگ های رسوبی راهنمای عملی

ناشر: موسسه انتشارات عصر مدرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سنگ شناسی کاربردی رسوبی،آذرین و دگرگونی

سنگ شناسی کاربردی رسوبی،آذرین و دگرگونی

ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه

زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل پایداری شیروانی ها

تحلیل پایداری شیروانی ها

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب رفتار مهندسی سنگ ها(مکانیک سنگ)

رفتار مهندسی سنگ ها(مکانیک سنگ)

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی ساختاری کاربردی

زمین شناسی ساختاری کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی کانسارها

زمین شناسی کانسارها

ناشر: امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب نقشه های ژیومورفولوژی

نقشه های ژیومورفولوژی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب ژیوفیزیک مهندسی

ژیوفیزیک مهندسی

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی مهندسی خاک

زمین شناسی مهندسی خاک

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب شکستگی درسنگ منشا زمین شناسی ورفتارمهندسی

شکستگی درسنگ منشا زمین شناسی ورفتارمهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب بافت های سنگ های آذرین ودگرگونی

بافت های سنگ های آذرین ودگرگونی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان