منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » مهندسی برق » سیستم های کنترل خطی

کتاب سیستم های کنترل بازنشان

سیستم های کنترل بازنشان

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت شهید رجائی
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی کنترل کننده های خطی

طراحی کنترل کننده های خطی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب کنترل مدرن تئوری و کاربرد

کنترل مدرن تئوری و کاربرد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد حسابان کسری در کنترل مقاوم

کاربرد حسابان کسری در کنترل مقاوم

ناشر: انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب کنترل غیرخطی کاربردی

کنترل غیرخطی کاربردی

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اندازه گیری الکترونیکی

اندازه گیری الکترونیکی

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان