منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مدیریت پروژه و کارگاه

کتاب مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب روش های ساخت پیشرفته

روش های ساخت پیشرفته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب سرپرستی کارگاه

سرپرستی کارگاه

ناشر: انتشارات نظری
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب روش های مدیریت پروژه (1و2)

روش های مدیریت پروژه (1و2)

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت و نشکیلات کارگاه

مدیریت و نشکیلات کارگاه

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۵۰۰ تومان

کتاب دستنامه مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی

دستنامه مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مهندسی تخریب

مهندسی تخریب

ناشر: ارسطو
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان سبز

مدل سازی اطلاعات ساختمان سبز

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب ایمنی ماشین آلات عمرانی

ایمنی ماشین آلات عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها

استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب شناسایی و مدیریت ریسک پروژه

شناسایی و مدیریت ریسک پروژه

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان