منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » ایمنی و بهداشت

کتاب سرپناه انتقالی پس از سانحه

سرپناه انتقالی پس از سانحه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب حفاظت و ایمنی در محیط کار

حفاظت و ایمنی در محیط کار

ناشر: آمه
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت در جوشکاری

ایمنی و بهداشت در جوشکاری

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت کار در بنادر

ایمنی و بهداشت کار در بنادر

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل و آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی

دستورالعمل و آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب چک لیست نظارت بر ایمنی کارگاه

چک لیست نظارت بر ایمنی کارگاه

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب ایمنی در پروژه های عمرانی

ایمنی در پروژه های عمرانی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب ایمنی در پروژه های ساختمانی

ایمنی در پروژه های ساختمانی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی

ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب چک لیست های ایمنی کارهای ساختمانی

چک لیست های ایمنی کارهای ساختمانی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان