منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » ایمنی و بهداشت

کتاب سرپناه انتقالی پس از سانحه

سرپناه انتقالی پس از سانحه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب روشهای طراحی و اجرای سازه های حفاظت موقت ایستگاه های مترو - روش Braced Cut

روشهای طراحی و اجرای سازه های حفاظت موقت ایستگاه های مترو - روش Braced Cut

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب حفاظت و ایمنی در محیط کار

حفاظت و ایمنی در محیط کار

ناشر: آمه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت در جوشکاری

ایمنی و بهداشت در جوشکاری

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت کار در بنادر

ایمنی و بهداشت کار در بنادر

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب دستورالعمل و آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی

دستورالعمل و آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب چک لیست نظارت بر ایمنی کارگاه

چک لیست نظارت بر ایمنی کارگاه

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب ایمنی در پروژه های عمرانی

ایمنی در پروژه های عمرانی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب ایمنی در پروژه های ساختمانی

ایمنی در پروژه های ساختمانی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در پروژه های عمرانی

راهنمای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در پروژه های عمرانی

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی

ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب چک لیست های ایمنی کارهای ساختمانی

چک لیست های ایمنی کارهای ساختمانی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب ایمنی در کارهای ساختمانی و دستورالعمل های اجرایی

ایمنی در کارهای ساختمانی و دستورالعمل های اجرایی

ناشر: انتشارات پارسه نو
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مدیریت ایمنی در عملیات لیفتینگ، نصب سازه و داربست

مدیریت ایمنی در عملیات لیفتینگ، نصب سازه و داربست

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان