منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » اجرای ساختمان

کتاب روش های اجرایی ساختمان

روش های اجرایی ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی و اجرایی آرماتوربندی

راهنمای کاربردی و اجرایی آرماتوربندی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت پروژه روشهای اجرایی ساختمان

مبانی مدیریت پروژه روشهای اجرایی ساختمان

ناشر: متفکران
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب کتابهای ساختمان سازی از الف تا ی

کتابهای ساختمان سازی از الف تا ی

ناشر: انتشارات هرم
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مشخصات فنی وعمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

مشخصات فنی وعمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب از خاک تا ساخت

از خاک تا ساخت

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مباحثی از روشهای اجرای ساختمان

مباحثی از روشهای اجرای ساختمان

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب جزئیات اجرای ساختمان

جزئیات اجرای ساختمان

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:

قیمت : ۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب عناصر و جزئیات ساختمان

عناصر و جزئیات ساختمان

ناشر: انتشارات خانه عمران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۹۰۰ تومان

کتاب روشهای اجرایی ساختمان

روشهای اجرایی ساختمان

ناشر: نشر فرهنگ روز
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب اجرای ساختمان (عناصر و جزئیات)

اجرای ساختمان (عناصر و جزئیات)

ناشر: انتشارات فرهنگ متین
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب معماری ایران (اجرای ساختمان با مصالح سنتی)

معماری ایران (اجرای ساختمان با مصالح سنتی)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب عناصر و جزئیات اجرای ساختمان

عناصر و جزئیات اجرای ساختمان

ناشر: انتشارات عصر کنکاش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب روش های اجرایی ساختمان

روش های اجرایی ساختمان

ناشر: انتشارات یاوریان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اجرای ساختمان (عناصر جزئیات) - جلد اول

اجرای ساختمان (عناصر جزئیات) - جلد اول

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اجرای ساختمان (عناصر و جزئیات) - جلد دوم

اجرای ساختمان (عناصر و جزئیات) - جلد دوم

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان