منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » MATLAB

کتاب محاسبات نرم در matlab

محاسبات نرم در matlab

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع راهنمای کاربرد matlab در تحلیل اجزاء محدود

مرجع راهنمای کاربرد matlab در تحلیل اجزاء محدود

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی، محاسبات، گرافیک با نرم افزار MATLAB

برنامه نویسی، محاسبات، گرافیک با نرم افزار MATLAB

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل اجزاء محدود و بهینه سازی مدل با استفاده ازABAQUS & MATLAB

تحلیل اجزاء محدود و بهینه سازی مدل با استفاده ازABAQUS & MATLAB

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب خودآموز نرم افزار MATLAB8.3

خودآموز نرم افزار MATLAB8.3

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب رابط گرافیکی کاربر در MATLAB.GUI

رابط گرافیکی کاربر در MATLAB.GUI

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب شبکه های عصبی در MATLAB

شبکه های عصبی در MATLAB

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شبکه های عصبی با MATLAB و #C

شبکه های عصبی با MATLAB و #C

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب الگوریتم های ژنتیک در MATLAB

الگوریتم های ژنتیک در MATLAB

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink

مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان