منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » SPSS

کتاب تحلیل آماری با SPSS

تحلیل آماری با SPSS

ناشر: انتشارات عالی غزالی
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع SPSS

راهنمای جامع SPSS

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری

آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و تفسیر آزمون های آماری تک متغیره و چند متغیره با استفاده از SPSS

تحلیل و تفسیر آزمون های آماری تک متغیره و چند متغیره با استفاده از SPSS

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب شبکه های عصبی در SPSS

شبکه های عصبی در SPSS

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان