منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » طراحی شهری

کتاب طراحی شهری

طراحی شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری

مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب مقالاتی در باب طراحی شهری

مقالاتی در باب طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب چیستی و مرز طراحی شهری

چیستی و مرز طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

ناشر: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و معماری
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب رویکردی به سوی طراحی شهری

رویکردی به سوی طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه طراحی شهری

مفاهیم پایه طراحی شهری

ناشر: انتشارات مهرایمان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۴۵۰ تومان

کتاب طراحی شهری خیابان ها - الگوها و نظریه ها

طراحی شهری خیابان ها - الگوها و نظریه ها

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۴۵۰ تومان

کتاب طراحی شهری، از روانشناسی محیطی تا رفاه اجتماعی

طراحی شهری، از روانشناسی محیطی تا رفاه اجتماعی

ناشر: انتشارات هله
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب خوانش مفاهیم طراحی شهری

خوانش مفاهیم طراحی شهری

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی و روش های طراحی شهری

مبانی و روش های طراحی شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب یک تجربۀ جدید در طراحی شهری

یک تجربۀ جدید در طراحی شهری

ناشر: انتشارات یادآوران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری

طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب طراحی شهری

طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فرایند طراحی شهری

فرایند طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دگرگونی شهر - با رویکرد پیشگرانه به طراحی شهری

دگرگونی شهر - با رویکرد پیشگرانه به طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان