منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » طراحی شهری

کتاب زبان طراحی شهری در شهرهای کهن - مکتب اصفهان

زبان طراحی شهری در شهرهای کهن - مکتب اصفهان

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کنکاشی در نظریه، تئوری ها و اقدامات شهرسازی - و معرفی برنامه ریزی فازی شهری

کنکاشی در نظریه، تئوری ها و اقدامات شهرسازی - و معرفی برنامه ریزی فازی شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب طراحی شهری همه شمول ؛خیابان هایی برای زندگی

طراحی شهری همه شمول ؛خیابان هایی برای زندگی

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب اصول و مفاهیم طراحی شهری سنتی و مدرن در ایران

اصول و مفاهیم طراحی شهری سنتی و مدرن در ایران

ناشر: انتشارات مانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۸۲۰ تومان

کتاب طراحی شهری

طراحی شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب شهر نشینی در جهان سوم - منظر جدید

شهر نشینی در جهان سوم - منظر جدید

ناشر: انتشارات دانشگاه هنر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری

مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب مقالاتی در باب طراحی شهری

مقالاتی در باب طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب چیستی و مرز طراحی شهری

چیستی و مرز طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

ناشر: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و معماری
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مکان ها و مکان سازی

مکان ها و مکان سازی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب رویکردی به سوی طراحی شهری

رویکردی به سوی طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه طراحی شهری

مفاهیم پایه طراحی شهری

ناشر: انتشارات مهرایمان
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری خیابان ها - الگوها و نظریه ها

طراحی شهری خیابان ها - الگوها و نظریه ها

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۴۵۰ تومان

کتاب طراحی شهری، از روانشناسی محیطی تا رفاه اجتماعی

طراحی شهری، از روانشناسی محیطی تا رفاه اجتماعی

ناشر: انتشارات هله
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب خوانش مفاهیم طراحی شهری

خوانش مفاهیم طراحی شهری

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان