منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » طراحی شهری

کتاب مبانی و روش های طراحی شهری

مبانی و روش های طراحی شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب یک تجربۀ جدید در طراحی شهری

یک تجربۀ جدید در طراحی شهری

ناشر: انتشارات یادآوران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری

طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فرایند طراحی شهری

فرایند طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب دگرگونی شهر - با رویکرد پیشگرانه به طراحی شهری

دگرگونی شهر - با رویکرد پیشگرانه به طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و طراحی شهری

برنامه ریزی و طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری و معماری کنار آب

طراحی شهری و معماری کنار آب

ناشر: انتشارات شرکت عمران و مسکن سازان هرمزگان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری - مفاهیم و کروکی ها

طراحی شهری - مفاهیم و کروکی ها

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان