منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » طراحی شهری

کتاب مجموعه استانداردهای طراحی شهری

مجموعه استانداردهای طراحی شهری

ناشر: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و معماری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی شهری

راهنمای طراحی شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل مبانی نظری - طراحی شهری معاصر 1

تحلیل مبانی نظری - طراحی شهری معاصر 1

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب زبان طراحی شهری در شهرهای کهن - مکتب اصفهان

زبان طراحی شهری در شهرهای کهن - مکتب اصفهان

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری

طراحی شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری

مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب مقالاتی در باب طراحی شهری

مقالاتی در باب طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب چیستی و مرز طراحی شهری

چیستی و مرز طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

ناشر: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و معماری
نویسنده:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب رویکردی به سوی طراحی شهری

رویکردی به سوی طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه طراحی شهری

مفاهیم پایه طراحی شهری

ناشر: انتشارات مهرایمان
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری خیابان ها - الگوها و نظریه ها

طراحی شهری خیابان ها - الگوها و نظریه ها

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۵۰۰ تومان