منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » شهرسازی » طراحی شهری

کتاب آفرینش مکان پایدار

آفرینش مکان پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب واژه ها و عناصر در مبلمان شهری

واژه ها و عناصر در مبلمان شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مدیریت انرژی و منابع آب های جاری در طراحی شهری

مقدمه ای بر مدیریت انرژی و منابع آب های جاری در طراحی شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب در محضر توپخانه

در محضر توپخانه

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای انتخاب روش تحقیق در پژوهش های معماری و طراحی شهری

راهنمای انتخاب روش تحقیق در پژوهش های معماری و طراحی شهری

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۶۰۰ تومان

کتاب فضاهای شهری پیاده محور

فضاهای شهری پیاده محور

ناشر: مولفان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری محیطی آب کنار

طراحی شهری محیطی آب کنار

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری (نقش و نگار.آرایه ها)

طراحی شهری (نقش و نگار.آرایه ها)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب جدایی تاثیر روابط قدرت بر انسانها و فضاهای شهری

جدایی تاثیر روابط قدرت بر انسانها و فضاهای شهری

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب جایگاه و محتوای اسناد شهری در نظام برنامه ریزی فضایی

جایگاه و محتوای اسناد شهری در نظام برنامه ریزی فضایی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب اندازه گیری طراحی شهری

اندازه گیری طراحی شهری

ناشر: آذرخش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب زندگی روزمره و نقش آن درطراحی شهری

زندگی روزمره و نقش آن درطراحی شهری

ناشر: پیام
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ارایه مکان های کیفیت مدار(چکیده طراحی شهری 2)

ارایه مکان های کیفیت مدار(چکیده طراحی شهری 2)

ناشر: انتشارات علم معمار
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری فضا و جامعه

طراحی شهری فضا و جامعه

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب BIMسبز

BIMسبز

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان