منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » بهینه سازی

کتاب راهنمای کاربران GAMS

راهنمای کاربران GAMS

ناشر: انتشارات نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با GAMS

آشنایی با GAMS

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب بهینه سازی تئپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های پیوسته

بهینه سازی تئپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های پیوسته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب آشنایی با روش های بهینه سازی و کاربرد آنها در آمار

آشنایی با روش های بهینه سازی و کاربرد آنها در آمار

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کنترل بهینه و حساب تغییرات

کنترل بهینه و حساب تغییرات

ناشر: بنفشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مهندسی سیستم ها و بهینه سازی

مهندسی سیستم ها و بهینه سازی

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۴۱۰ تومان

کتاب بهینه سازی ریاضی

بهینه سازی ریاضی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر طراحی بهینه در مهندسی

مقدمه ای بر طراحی بهینه در مهندسی

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر طراحی بهین جلددوم

مقدمه ای بر طراحی بهینه جلددوم

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مبانی بهینه سازی سازه ها

مبانی بهینه سازی سازه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۰۱۰ تومان