منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » بارگذاری

کتاب تفسیر استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) جلد دوم

تفسیر استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) جلد دوم

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب باگذاری و تحلیل سازه

بارگذاری و تحلیل سازه

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب بارگذاری و اساتاندارد 2800

بارگذاری و اساتاندارد 2800

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب بارگذاری سازه ها

بارگذاری سازه ها

ناشر: انتشارات نیوشا نگار
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی بارگذاری سازه ها

اصول و مبانی بارگذاری سازه ها

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب بارگذاری سازه ها

بارگذاری سازه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب بارگذاری و سیستم های باربر سازه ای

بارگذاری و سیستم های باربر سازه ای

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل بارگذاری و سیستم های انتقال بار

حل مسائل بارگذاری و سیستم های انتقال بار

ناشر: انتشارات دانش پژوهان برین
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب بارگذاری سازه ها

بارگذاری سازه ها

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب بارگذاری ساختمان ها

بارگذاری ساختمان ها

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب بارگذاری

بارگذاری

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت: ۵,۶۰۰ تومان

کتاب مسایلی بر بارگذاری

مسایلی بر بارگذاری

ناشر: انتشارات یاوریان
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۸۰۰ تومان

کتاب بارگذاری جلد دوم

بارگذاری جلد دوم

ناشر: انتشارات علم و صنعت 110
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان