منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » بارگذاری

کتاب تفسیر استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) جلد دوم

تفسیر استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) جلد دوم

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب باگذاری و تحلیل سازه

بارگذاری و تحلیل سازه

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب بارگذاری و اساتاندارد 2800

بارگذاری و اساتاندارد 2800

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب بارگذاری ساختمان و سیستم های سازه ای

بارگذاری ساختمان و سیستم های سازه ای

ناشر: انتشارات زهره وند
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب بارگذاری سازه ها

بارگذاری سازه ها

ناشر: انتشارات نیوشا نگار
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی بارگذاری سازه ها

اصول و مبانی بارگذاری سازه ها

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب بارگذاری سازه ها

بارگذاری سازه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب بارگذاری و سیستم های باربر سازه ای

بارگذاری و سیستم های باربر سازه ای

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل بارگذاری و سیستم های انتقال بار

حل مسائل بارگذاری و سیستم های انتقال بار

ناشر: انتشارات دانش پژوهان برین
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب بارگذاری سازه ها

بارگذاری سازه ها

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب بارگذاری کاربردی سازه ها

بارگذاری کاربردی سازه ها

ناشر: انتشارات علمیران
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب بارگذاری ساختمان ها

بارگذاری ساختمان ها

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب بارگذاری

بارگذاری

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت : ۵,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۰۴۰ تومان

کتاب مسایلی بر بارگذاری

مسایلی بر بارگذاری

ناشر: انتشارات یاوریان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۶۲۰ تومان

کتاب بارگذاری جلد دوم

بارگذاری جلد دوم

ناشر: انتشارات علم و صنعت 110
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان