منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » برنامه ریزی شهری

کتاب برنامه ریزی یک اجتماع خوب 0نوشهرگرایی در تئوری و عمل)

برنامه ریزی یک اجتماع خوب (نوشهرگرایی در تئوری و عمل)

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۳۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی توسعه منطقه ای از نظریه تا عمل

برنامه ریزی توسعه منطقه ای از نظریه تا عمل

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب شهرهای بایوفیلیک (الحاق طبیعت در طراحی و برنامه ریزی شهری )

شهرهای بایوفیلیک (الحاق طبیعت در طراحی و برنامه ریزی شهری )

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری

اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی و برنامه ریزی شهر عقل مدار

اصول طراحی و برنامه ریزی شهر عقل مدار

ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب شهرهای صرفه جو در مصرف انرژی(رهیافتی به سوی شکل پایدار شهری)

شهرهای صرفه جو در مصرف انرژی(رهیافتی به سوی شکل پایدار شهری)

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۳۲۰ تومان

کتاب زنانه شدن شهر (با تاکید بر فضاهای شهر تهران)

زنانه شدن شهر (با تاکید بر فضاهای شهر تهران)

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تولید فضا

تولید فضا

ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب توسعه پایدار گردشگری(از مفهوم تا عمل)

توسعه پایدار گردشگری(از مفهوم تا عمل)

ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب توسعه شهری در آسیا (مسیرها,فرصت ها,چالش ها)

توسعه شهری در آسیا (مسیرها,فرصت ها,چالش ها)

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات شهری 4 (برنامه ریزی شهری)

مجموعه مقالات شهری 4 (برنامه ریزی شهرسازی)

ناشر: نشر ترخون
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر شناخت برنامه ریزی شهری در ژاپن

درآمدی بر شناخت برنامه ریزی شهری در ژاپن

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۶۲۰ تومان

کتاب آینده پژوهی

آینده پژوهی

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه در تحلیل شهری

مفاهیم پایه در تحلیل شهری

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و آمایش سرزمین مبانی و اصول

برنامه ریزی و آمایش سرزمین مبانی و اصول

ناشر: انتشارات تالاب
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان