منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » برنامه ریزی شهری

کتاب مفاهیم پایه در تحلیل شهری

مفاهیم پایه در تحلیل شهری

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و آمایش سرزمین مبانی و اصول

برنامه ریزی و آمایش سرزمین مبانی و اصول

ناشر: انتشارات تالاب
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب از حق به شهر تا شهرهای شورشی

از حق به شهر تا شهرهای شورشی

ناشر: انتشارات آگاه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب بیوفیلیک در شهر

بیوفیلیک در شهر

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی محله ای (مبانی،اصول و روش ها)

برنامه ریزی محله ای (مبانی،اصول و روش ها)

ناشر: انتشارات رازنهان
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آمار، فنون و روش های برنامه ریزی شهری و منطقه ای

آمار، فنون و روش های برنامه ریزی شهری و منطقه ای

ناشر: انتشارات کیمیا فکر بزرگ
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی شهری و منطقه ای - رویکرد سیستمی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای - رویکرد سیستمی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و ایران

تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی شهری و منطقه ای با مردم

برنامه ریزی شهری و منطقه ای با مردم

ناشر: انتشارات فرهنگ ایلیا
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان