منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » برنامه ریزی شهری

کتاب توسعه پایدار گردشگری(از مفهوم تا عمل)

توسعه پایدار گردشگری(از مفهوم تا عمل)

ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب توسعه شهری در آسیا (مسیرها,فرصت ها,چالش ها)

توسعه شهری در آسیا (مسیرها,فرصت ها,چالش ها)

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۹۰۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات شهری 4 (برنامه ریزی شهری)

مجموعه مقالات شهری 4 (برنامه ریزی شهرسازی)

ناشر: نشر ترخون
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر شناخت برنامه ریزی شهری در ژاپن

درآمدی بر شناخت برنامه ریزی شهری در ژاپن

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب آینده پژوهی

آینده پژوهی

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه در تحلیل شهری

مفاهیم پایه در تحلیل شهری

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و آمایش سرزمین مبانی و اصول

برنامه ریزی و آمایش سرزمین مبانی و اصول

ناشر: انتشارات تالاب
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب از حق به شهر تا شهرهای شورشی

از حق به شهر تا شهرهای شورشی

ناشر: انتشارات آگاه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب بیوفیلیک در شهر

بیوفیلیک در شهر

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب کاربری زمین در برنامه ریزی منطقه ای

کاربری زمین در برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: نشرژرف
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی محله ای (مبانی،اصول و روش ها)

برنامه ریزی محله ای (مبانی،اصول و روش ها)

ناشر: انتشارات رازنهان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آمار، فنون و روش های برنامه ریزی شهری و منطقه ای

آمار، فنون و روش های برنامه ریزی شهری و منطقه ای

ناشر: انتشارات کیمیا فکر بزرگ
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۵۰ تومان

کتاب فرهنگ صامت - دیکشنری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

فرهنگ صامت - دیکشنری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ارزشیابی طرح ها و برنامه ها - برنامه ریزی شهری

ارزشیابی طرح ها و برنامه ها - برنامه ریزی شهری

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی شهری و منطقه ای - رویکرد سیستمی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای - رویکرد سیستمی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان