منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » عمومی و روانشناسی » فارسی

کتاب ادب فارسی در گذر زمان (فارسی عمومی)

ادب فارسی در گذر زمان (فارسی عمومی)

ناشر: انتشارات سرافراز
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نگارش مقاله علمی - پژوهشی

آیین نگارش مقاله علمی - پژوهشی

ناشر: انتشارات سخن
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب فارسی عمومی

فارسی عمومی

ناشر: انتشارات پایا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب گیسوی سخن - درسنامه زبان و ادبیات فارسی

گیسوی سخن - درسنامه زبان و ادبیات فارسی

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۶۰۰ تومان

کتاب برگزیدۀ متون و نکارش فارسی - ویرایش چهارم

برگزیدۀ متون و نکارش فارسی - ویرایش چهارم

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب فارسی عمومی - گزیده نظم و نثر پارسی

فارسی عمومی - گزیده نظم و نثر پارسی

ناشر: اساط‍یر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب فارسی عمومی

فارسی عمومی

ناشر: انتشارات زوار
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب فارسی عمومی - آموزش دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی

فارسی عمومی - آموزش دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب نگارش و ویرایش

نگارش و ویرایش

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب در دری - فارسی عمومی برای دانشگاهها

در دری - فارسی عمومی برای دانشگاهها

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب آیین نگارش علمی

آیین نگارش علمی

ناشر: انتشارات کتاب نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب آیین نگارش و مکاتبات اداری

آیین نگارش و مکاتبات اداری

ناشر: انتشارات س.ب.د
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب آیین نگارش مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری

ناشر: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهارتهای نگارش و نامه نگاری به زبان انگلیسی

مهارتهای نگارش و نامه نگاری به زبان انگلیسی

ناشر: انتشارات مهر جالیوس
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب زبان و نگارش فارسی

زبان و نگارش فارسی

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب غلط ننویسیم - فرهنگ دشواریهای زبان فارسی

غلط ننویسیم - فرهنگ دشواریهای زبان فارسی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان