منو های سمت راست

کتاب ها » فیزیک و شیمی هسته ای

کتاب فیزیک آنکولوژی پرتوی

فیزیک آنکولوژی پرتوی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی هسته ای و رادیوشیمی - مبانی و کاربردها

شیمی هسته ای و رادیوشیمی - مبانی و کاربردها

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای - جلد اول

انرژی هسته ای - جلد اول

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اندازه گیری و آشکارسازی تابش

اندازه گیری و آشکارسازی تابش

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آشکارسازی و اندازه گیری تابش - جلد اول

آشکارسازی و اندازه گیری تابش - جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب یادداشتهای درسی مکانیک کوانتومی

یادداشتهای درسی مکانیک کوانتومی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب فناوری هسته ای - جلد 1و2

فناوری هسته ای - جلد 1و2

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب دزیمتری به روش تشدید پارامغناطیسی الکترون

دزیمتری به روش تشدید پارامغناطیسی الکترون

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی طیف سنج جرمی دام یون چهار قطبی

مبانی طیف سنج جرمی دام یون چهار قطبی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای

انرژی هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر تثبیت پسماند هسته ای

مقدمه ای بر تثبیت پسماند هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب چرخه سوخت هسته ای

چرخه سوخت هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان