منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » فیزیک و شیمی هسته ای

کتاب کنترل مغناطیسی پلاسمای توکامک

کنترل مغناطیسی پلاسمای توکامک

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کاربرد ایزوتوپ نیتروژن - 15 در حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب محاسبات نرم و عصبی - فازی

محاسبات نرم و عصبی - فازی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب فیزیک لیزر پیشرفته

فیزیک لیزر پیشرفته

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب کانسارهای اورانیوم گرمابی

کانسارهای اورانیوم گرمابی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب طیف سنجی پلاسمای جفت شدۀ القایی عملی

طیف سنجی پلاسمای جفت شدۀ القایی عملی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب داروسازی هسته ای (مفاهیم و کاربردها)

داروسازی هسته ای (مفاهیم و کاربردها)

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب آشکارسازی ردپای هسته ای جات جامد - اصول، روش ها و کاربردها

آشکارسازی ردپای هسته ای جات جامد - اصول، روش ها و کاربردها

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شیشه، شیشه _ سرامیک و سرامیک ها برای تثبیت پسماندهای هسته ای با پرتوزایی بالا

شیشه، شیشه _ سرامیک و سرامیک ها برای تثبیت پسماندهای هسته ای با پرتوزایی بالا

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر گداخت به روش محصور سازی لختی

مقدمه ای بر گداخت به روش محصور سازی لختی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب طیف سنجی نشری ICP یک راهنمای عملی

طیف سنجی نشری ICP یک راهنمای عملی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب کاربرد صنعتی رادیوایزوتوپها

کاربرد صنعتی رادیوایزوتوپها

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

روشهای آزمایشگاهی رادیو ایزوتوپ

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان