منو های سمت راست

کتاب ها » فیزیک و شیمی هسته ای

کتاب شیمی فیزیک آلی نظریه و کاربرد سینتیک و مکانیسم مولکول ها و حد واسط های فعال

شیمی فیزیک آلی نظریه و کاربرد سینتیک و مکانیسم مولکول ها و حد واسط های فعال

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب فیزیک آنکولوژی پرتوی

فیزیک آنکولوژی پرتوی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب شیمی هسته ای و رادیوشیمی - مبانی و کاربردها

شیمی هسته ای و رادیوشیمی - مبانی و کاربردها

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای - جلد اول

انرژی هسته ای - جلد اول

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب اندازه گیری و آشکارسازی تابش

اندازه گیری و آشکارسازی تابش

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آشکارسازی و اندازه گیری تابش - جلد اول

آشکارسازی و اندازه گیری تابش - جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب یادداشتهای درسی مکانیک کوانتومی

یادداشتهای درسی مکانیک کوانتومی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب فناوری هسته ای - جلد 1و2

فناوری هسته ای - جلد 1و2

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دزیمتری به روش تشدید پارامغناطیسی الکترون

دزیمتری به روش تشدید پارامغناطیسی الکترون

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی طیف سنج جرمی دام یون چهار قطبی

مبانی طیف سنج جرمی دام یون چهار قطبی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای

انرژی هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر تثبیت پسماند هسته ای

مقدمه ای بر تثبیت پسماند هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب چرخه سوخت هسته ای

چرخه سوخت هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان