منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تحقیق در مدیریت منابع انسانی

تحقیق در مدیریت منابع انسانی

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۸۰۰ تومان

کتاب استراتژی منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب کلینیک مدیریت منابع انسانی

کلینیک مدیریت منابع انسانی

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 - سیستم حقوق و مزایا

مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 - سیستم حقوق و مزایا

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان