منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » منابع انسانی

کتاب همتاسازی کارکنان در مدیریت منابع انسانی

همتاسازی کارکنان در مدیریت منابع انسانی

ناشر: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی آجا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب قضایای موردی نظریه های مدیریت

قضایای موردی نظریه های مدیریت

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب شایستگی های منابع انسانی (شناخت عمیق تعامل افراد و کسب وکار)

شایستگی های منابع انسانی (شناخت عمیق تعامل افراد و کسب وکار)

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی (رویکردی پژوهشی )

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی (رویکردی پژوهشی )

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت توسعه منابع انسانی با رویکرد مرجعیت علمی

مدیریت توسعه منابع انسانی با رویکرد مرجعیت علمی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدل 34000 منابع انسانی (جایزه استاندارد 34000)

مدل 34000 منابع انسانی (جایزه استاندارد 34000)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بنیان ها کاربرد ها وآینده جلد 1

سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بنیان ها کاربرد ها وآینده جلد 1

ناشر: انتشارات کوهسار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی

مبانی مدیریت منابع انسانی

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تحقیق در مدیریت منابع انسانی

تحقیق در مدیریت منابع انسانی

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۹۲۰ تومان

کتاب توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی منابع انسانی

ناشر: انتشارات مدیران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب استراتژی منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کلینیک مدیریت منابع انسانی

کلینیک مدیریت منابع انسانی

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1 - طراحی، تجزیه و تحلیل ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1 - طراحی، تجزیه و تحلیل ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان