منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت تولید

کتاب بقای سرمایه داری باز تولید روابط تولید

بقای سرمایه داری باز تولید روابط تولید

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید

ناشر: انتشارات حامی
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت تولید

مدیریت تولید

ناشر: انتشارات خاتون
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب استراتژی تولید و عملیات

استراتژی تولید و عملیات

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب مروری جامع بر مدیریت تولید

مروری جامع بر مدیریت تولید

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت تولید

مدیریت تولید

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۶,۹۰۰ تومان

کتاب سیستم های مدیریت تولید (با نگرشی یکپارچه)

سیستم های مدیریت تولید (با نگرشی یکپارچه)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت تولید و خدمات برای مدیران اجرایی - جلد دوم

مدیریت تولید و خدمات برای مدیران اجرایی - جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت تولید و خدمات برای مدیران اجرایی - جلد اول

مدیریت تولید و خدمات برای مدیران اجرایی - جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان