منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » مدیریت تولید

کتاب روش های پیش بینی در مدریت تولید و عملیات

روش های پیش بینی در مدریت تولید و عملیات

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب اتوماسیون،سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه جلد اول

اتوماسیون،سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب اتوماسیون،سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه جلد دوم

اتوماسیون،سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب تولید ناب (ماشینی که دنیا را تغییر داد)

تولید ناب (ماشینی که دنیا را تغییر داد)

قیمت : ۲۲,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۴۳۰ تومان

کتاب حل مسائل و پاسخ سوالات مدیریت تولید و عملیات نوین

حل مسائل و پاسخ سوالات مدیریت تولید و عملیات نوین

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب بقای سرمایه داری باز تولید روابط تولید

بقای سرمایه داری باز تولید روابط تولید

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب سیستمهای کنترل تولید جامع

سیستمهای کنترل تولید جامع

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۹۰ تومان

کتاب برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید

ناشر: انتشارات حامی
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت تولید

مدیریت تولید

ناشر: انتشارات خاتون
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب استراتژی تولید و عملیات

استراتژی تولید و عملیات

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مروری جامع بر مدیریت تولید

مروری جامع بر مدیریت تولید

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب مدیریت تولید

مدیریت تولید

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۶,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۲۱۰ تومان

کتاب مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات - جلد سوم

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات - جلد سوم

ناشر: باور عدالت
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۱۵۰ تومان

کتاب مدیریت تولید و عملیات - جلد دوم

مدیریت تولید و عملیات - جلد دوم

ناشر: انتشارات حامی
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان