منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » زنجیره تامین

کتاب مدیریت زنجیره تامین پایدار

مدیریت زنجیره تامین پایدار

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین

ناشر: انتشارات حفیظ
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت زنجیره خرید و تامین

مدیریت زنجیره خرید و تامین

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای مدیریت زنجیره تأمین

راهنمای مدیریت زنجیره تأمین

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک زنجیرۀ تأمین

مدیریت استراتژیک زنجیرۀ تأمین

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اثر شلاقی در زنجیره های تأمین

اثر شلاقی در زنجیره های تأمین

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های شناسایی و ردیابی خودکار در مدیریت زنجیره تامین

سیستم های شناسایی و ردیابی خودکار در مدیریت زنجیره تامین

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۳,۶۵۰ تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین

نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب یکپارچگی و افزایش بهره وری - در لجستیک و زنجیره تأمین

یکپارچگی و افزایش بهره وری - در لجستیک و زنجیره تأمین

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان