منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت خرید

کتاب مدیریت خرید و انبارداری (چاپ سوم)

مدیریت خرید و انبارداری (چاپ سوم)

ناشر: انتشارات یادواره کتاب
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی مدیریت کالا

راهنمای کاربردی مدیریت کالا

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های خرید - مدیریت انبار داری و توزیع

سیستم های خرید - مدیریت انبار داری و توزیع

ناشر: انتشارات بیان هدایت نور
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های کاربردی خرید

سیستم های کاربردی خرید

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب پشت پردۀ خرید

پشت پردۀ خرید

ناشر: انتشارات کلک سیمین
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب مأمور خرید

مأمور خرید

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت خرید و سفارشات خارجی

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان